obrázek

ZŠ A MŠ NECHVALÍN

„I MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA MÁ CO NABÍDNOUT“


Mateřská škola


   

Materiální vybavení  

 

Jednotřídní mateřská škola se nachází v přízemí budovy. Uvnitř je denní místnost (herna), ložnice, šatna, WC a umývárna a jiné prostory pro technické zázemí. Herna je vybavena novým nábytkem (větší stolky a židle pro starší děti, menší pro mladší děti). Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly a dosáhly. Součástí areálu je dětské hřiště s pískovištěm, které v roce 2016 získalo nové herní prvky (průlezky, houpačky, skluzavku...)

Školné

Finanční prostředky na vybavení, provoz školy a ŠJ jsou přidělovány od rodičů, kteří podle směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platí stanovenou částku (Vyhláška 43/2006 MŠMT o předškolním vzdělávání), která byla stanovena na 200,-. Na předškolní děti se částka nevztahuje po dobu jednoho školního roku (tj. od září do srpna).

 

Modernizaci, udržování a doplňování vybavení školy zajišťujeme na základě rozpočtových plánů, plánů oprav a investic. V roce 2019 proběhla rekonstrukce elektroinstalace, došlo také k vylepšení prostředí (nová výmalba, nové obložení třídy). Tento plán zpracovává škola a dává jej ke schválení zřizovateli. Každoročně je realizujeme.

 

 

 

Organizace režimu dne:

 

Provozní doba je od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod.

 

7.00 – 9.45 hod. – činnosti s učitelkou – hry dle volby dětí, individuální činnosti s pedagogem, hygiena, dopolední svačina, pohybové aktivity, výchovně vzdělávací činnosti

 

9.45 – 11.45 hod. – pobyt venku – vycházky do okolí (les, pole,myslivecká chata, obec), pobyt na školní zahradě, na školním hřišti

 

12.00 – 12.30 hod. – oběd

 

12.30 – 14.00 hod. – příprava ke spánku, spánek, odpočinkové činnosti s učitelkou

 

14.00 – 15.30 hod. – probouzení, odpolední  svačina, hry dle volby dětí, odchod domů

 

 

 

Stravování

 

Strava, která je dětem poskytována, je připravována v naší vlastní kuchyni. Jídelníček sestavuje kuchařka a vedoucí jídelny a dává jej ke schválení ředitelce školy. Jídelníček je zveřejněn rodičům, kteří prostřednictvím svých zástupců mají možnost projednávat jeho sestavení s ředitelkou školy a vedoucí stravování.

 

Dodržování technologie přípravy pokrmů se řídí vyhláškou 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a Zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

Denně se pro děti připravují nápoje, které mají děti k dispozici po celý den. Dále děti denně dostávají čerstvé ovoce a zeleninu.

 

Koordinaci dodržování časového rozmezí mezi podáváním jednotlivých jídel zajišťuje „Režim dne v mateřské škole“ a „Vnitřní řád kuchyně“. Dodržujeme postupné podávání svačinky a možnost vlastní volby porce. Režim dne zajišťuje také pobyt na čerstvém vzduchu nejméně 2 hodiny denně a odpočinek dětí.

 

Vzdělávání v MŠ

 

Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání. Náš ŠVP se jmenuje „S kamarády za poznáním“, nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy. Pro děti pořádáme kulturní akce zdarma (divadla, koncerty), pro rodiče školní besídky, pro veřejnost připravujeme kulturní vystoupení při různých příležitostech. Pořádáme také každoročně celodenní nebo polodenní výlet. Vždy v červnu se všichni loučíme s dětmi, které odchází do 1. tříd ZŠ. 

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti.  

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti, prostřednictvím informačních nástěnek a schůzek. 

Tradicí je dlouholetá spolupráce se ZŠ, pedagogicko psychologickou poradnou.

 

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let. V poslední době však přijímáme i děti mladší 3 let. Učitelky respektují jejich individuální potřeby, všechny děti mají rovnocenné postavení a chování a volnost dětí je stanovena dle pravidel společného soužití v MŠ, která si stanovuje učitelka společně s dětmi. Vzhledem k věkově heterogennímu složení třídy je vzdělávací nabídka dělena pro děti starší a pro děti mladší k přihlédnutím k jejich mentalitě, možnostem a zkušenostem.

S předškoláky se v rámci "Školičky" připravujeme na zápis do 1. třídy ZŠ. Ve vzdělávací nabídce nechybí logochvilky (gymnastika mluvidel), grafomotorická cvičení, jóga pro děti. Pracujeme ve skupině i individuálně.

Ve škole se snažíme vychovávat osobnost samostatnou, zdravě sebevědomou, citlivou ve vztahu k živým bytostem, přírodě i věcem, osobnost schopnou dále se rozvíjet, tvořivě přemýšlet a jednat.

Provoz MŠ o prázdninách

V době hlavních (letních) prázdnin bývá MŠ v provozu zpravidla první dva týdny.

V období ostatních prázdnin je provoz MŠ dle dohody s rodiči. K provozu o těchto prázdninách musí být přihlášeno minimálně 5 dětí. 

 

 

Nepřítomnost dětí v MŠ

 

 

Rodiče omlouvají děti předem nebo v den nepřítomnosti do 8.00 hodin

 

· ředitelce školy 518 618 242

· učitelkám MŠ - telefonní čísla v MŠ

 

· vedoucí stravování 728 842 738

 


Fotogalerie

Herna zvětšit
Herna
Herna zvětšit
Herna
Herna zvětšit
Herna
Herna zvětšit
Herna
Třída zvětšit
Třída
Třída zvětšit
Třída
Třída zvětšit
Třída
Školní zahrada zvětšit
Školní zahrada
Školní zahrada zvětšit
Školní zahrada
Školní zahrada zvětšit
Školní zahrada
Školní zahrada zvětšit
Školní zahrada
Školní zahrada zvětšit
Školní zahrada

[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.