obrázek

ZŠ A MŠ NECHVALÍN

„I MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA MÁ CO NABÍDNOUT“


GDPR


 

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation - GDPR). Je to nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních údajů subjektu údajů.

Kontaktních údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):

Bc. Jakub Borek

Tel: 774 176 001

Email: info@gdpr-bezpecnost.cz

_________________________________________________________________

 

Ochrana osobních údajů

 

 

 

1. Účel informace
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ – informuje příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Nechvalín, okr. Hodonín ty, jejichž údaje zpracovává (dále jen „subjekty údajů“) o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje.

 

2. Správce osobních údajů
Tato informace se věnuje případům, kdy správcem Vašich osobních údajů je Základní škola a Mateřská škola Nechvalín, okr. Hodonín, Nechvalín 16,69631 Bukovany, tel. 518 618 242 (dále jen „Škola“). Škola je správcem osobních údajů tehdy, jestliže určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování; za tuto svou činnost je právně odpovědná.

 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován na základě smluvního vztahu pan Bc. Jakub Borek, Dolní 241, Vnorovy 696 61. Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně vašich osobních údajů na tel. 774 176 001 nebo email: jakubborek@seznam.cz.

 

4. Zásady pro zpracování osobních údajů Základní školy a Mateřské školy Nechvalín, okr. Hodonín
Škola považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí velkou pozornost. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro školy, případně souvisí se službou, kterou na škole využíváte. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na škole upravuj její vnitřní norma nazvaná - GDPR  Vnitřní norma mj. stanoví povinnost všech zaměstnanců při zpracování osobních údajů respektovat principy a zásady vyplývající z nařízení GDPR, konkrétně:

 

a) Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.

 

b) Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou vaše osobní údaje zpřístupněny. Patří sem také naše povinnost vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.

 

c) Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.

 

d) Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.

 

e) Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu vašich osobních údajů.

 

f) Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s vaší osobou; to se pochopitelně netýká takových osobních údajů, které je třeba po stanovenou dobu archivovat dle příslušných právních předpisů.

 

g) Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů přijímáme četná technická i organizační opatření pro ochranu vašich osobních údajů. Současně dbáme na to, aby k vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci školy.

 

h) Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.

 

 

 

5. Pro které účely osobní údaje zpracováváme?
Při naplňování svého poslání zpracovává škola osobní údaje pro následující účely:

 

a. Vzdělávací činnost

 

 I. Přijímací řízení

 

  II. Studium

 

                                                            III .    Výuka

 

  IV.  Knihovní služby

 

 

 

c. Administrativa a provoz organizace

 

 I. Personalistika a mzdy (včetně výběrových řízení)

 

  II. Ekonomika a účetnictví

 

                                                            III. Správa majetku

 

  IV. Provozní agendy

 

  V. E-infrastruktura (výpočetní a úložné systémy, počítačová síť, elektronická pošta, hlasová síť)

 

 VI. Identifikační karty

 

d. Ochrana majetku a bezpečnost

 

 I. Kamerové systémy

 

 II. Přístupy do zabezpečených prostor

 

 III. Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě

 

 IV. Zpracování bezpečnostních incidentů

 

e. Komerční činnost

 

                                                       I.  Stravovací

 

 II. Jazykové vzdělávání

 

 

 

f. Informační, poradenská a propagační činnost

 

 I. Weby

 

 

 

6. Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme

 


Škola zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů):

 

a) Zaměstnanci (osoby v pracovně-právním vztahu) a uchazeči o zaměstnání

 

b) Žáci

 

c) Uchazeči (osoby účastnící se přijímacího řízení)

 

d) Absolventi

 

e)  Externí spolupracovníci

 

g) Členové orgánů a komisí zřízených školou

 

h) Smluvní a projektoví partneři, jiní zákazníci

 

j) Osoby, jejichž osobní údaje jsou zaznamenány kamerovými systémy provozovanými školou

 

 

 

7. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 


Škola zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo na základě jiných právních důvodů), případně údaje poskytnuté či získané v souladu s právními předpisy od jiných subjektů či z jiných zdrojů (např. veřejné rejstříky),  jednak také další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

 

a) Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis apod.)

 

b) Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.)

 

c) Studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění)

 

d) Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, daně apod.)

 

e) Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění apod.)

 

f) Provozní a lokační údaje (typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů apod.) 

 

g) Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.) – vždy však striktně v souladu se zásadou minimalizace údajů a striktně při splnění právem stanovených požadavků

 

i) Zvláštní kategorie osobních údajů a údaje o trestních odsouzeních či probíhajících trestních řízeních (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, .) - vždy však striktně v souladu se zásadou minimalizace údajů a striktně při splnění právem stanovených požadavků

 

 

 

8. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

 


Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících právních důvodů. Tyto důvody jsou odlišné pro jednotlivé typy činností, které škola vykonává. Obecně však těmito právem aprobovanými důvody pro zpracování Vašich osobních údajů jsou:

 

a) Plnění právní povinnosti vztahující se na správce: 
Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší právem stanovené povinnosti. Jedná se zejména o zpracování dle Školského zákona, zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; zákona 181/2014, o kybernetické bezpečnosti a dalších právních předpisů.

 

b) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (týká se případů, kdy škola vystupuje jako orgán veřejné moci, tj. orgán oprávněný rozhodovat o právech a povinnostech osob, případně jinak zasahovat do jejich sféry.

 

c) Plnění smlouvy, provedení opatření před vznikem smlouvy na Váš návrh:
Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy (mj. pro přípravu smlouvy).

 

d) Souhlas subjektu údajů:
Souhlas, který jste nám udělil ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

 

e) Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v:

 

- ochraně majetku,

 

- zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.

 

 

 

9. Předávání osobních údajů
Za účelem naplnění zákonných povinností může škola předat vybrané osobní údaje určeným subjektům (například orgánům veřejné moci). Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních údajů vně školy je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.

 

10. Doba uchování osobních údajů
Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních dat a v souladu s platným skartačním plánem jsou pak zlikvidována nebo archivována. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

11. Uplatnění práv subjektu údajů
Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR. Každý zaměstnanec školy je povinen přijmout žádost Vás jakožto subjektu údajů zpracovávaných školou, kterou hodláte realizovat některé ze svých práv dle čl. 15 - 22 GDPR. Žádost dle čl. 15 -22 GDPR jste oprávněni také zaslat pověřenci pro ochranu osobních údajů. Před zpracováním žádosti má škola právo a povinnost ověřit identitu žadatele. Vaše žádost bude vyřízena zpravidla bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtách stanovených GDPR.

 

12. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem tak zpravidla bude Úřad na ochranu osobních údajů.

 

Kontakt:
Úřad pro ochranu osobních údajů

 

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 

tel.: 234 665 111

 

web: www.uoou.cz 

 

 Prohlášení o přístupnosti

Stránky Základní školy a Mateřské školy Nechvalín,okr. Hodonín - přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jejích úprav (81/2006 Sb.).

Publikované soubory

Vzhledem k povaze www nesměřují všechny odkazy pouze na webové stránky, ale také na obecné soubory - publikované dokumenty a jejich přílohy v různých formátech.

Tyto soubory lze zobrazit ve volně dostupných externích aplikacích:

• PDF – Pro prohlížení souborů v tomto formátu použijte prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc. • FO, ZFO – Software602 Form Filler • XML, XSD - PSPad, Notepad ++ • XLS, XLSX - Microsoft Excel Viewer • RTF, DOC, DOCX - Microsoft Word Viewer • ODS, ODT - OpenOffice • ISDOC, ISDOCX - ISDOC reader • EDI - PSPad, Notepad ++

Minimální nároky na hardware

Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu.

Klávesové zkratky

Ke zvětšení či zmenšení www a obrázků je použito zkratky Ctrl +, Ctrl -. Na portálu https:// www.zsnechvalin.skolniweb.cz -fotogalerie jsou použity rovněž zkratky Ctrl +, Ctrl – ke zvětšování či zmenšování obrázků v galeriích.

Podporované webové prohlížeče

Splňují webové prohlížeče se zapnutým i vypnutým JavaScriptem.

Lepšího uživatelského pocitu však dosáhnete, ponecháte-li JavaScript ve Vašem prohlížeči zapnutý.

Neznamená to však, že každá verze webového prohlížeče je pro práci na portále vhodná. Mezi nepodporované prohlížeče patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.

Testované prohlížeče

Vzhledem k množství webových prohlížečů nelze garantovat plnou podporu na každém z nich. Testování aplikace aktuálně probíhá na následujících verzích prohlížečů:

• MS Internet Explorer 11 a EDGE

• Mozilla Firefox 53 a ESR

• Google Chrome 59

• Safari 9 a 10

Kontakt Stále pracujeme na tom, aby byly http://zsnechvalin.skolniweb.cz- bez problémů přístupny všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte kontakty uvedené na stránce http://www.zsnechvalin.skolniweb.cz - kontakty..[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.