obrázek

ZŠ A MŠ NECHVALÍN

„I MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA MÁ CO NABÍDNOUT“


Aktuality


INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vážení rodiče, pro dobrou informovanost a spolupráci školy a vás, zákonných zástupců našich žáků, vám sdělujeme některé body ze školního řádu, které považujeme za důležité.

* Žák přichází do školy tak, aby byl nejpozději v 7:45 v šatně (školní budova se otevírá v 7:30, pro dojíždějící žáky dříve).

* V celém areálu školy (budova, školní zahrada, prostranství před školou) je zakázána jakákoliv manipulace s návykovými látkami – drogami, alkoholem a cigaretami.

* Žákům je doporučeno nenosit do školy mobilní telefon a žádná jiná mobilní komunikační zařízení. V případě, že žák podobné zařízení do školy přinese, je povinen vypnout jejich zvuk. Žáci je mohou používat na dotaz učitelky o přestávkách, jinak je mají uloženy v aktovce a škola neodpovídá za jejich poškození nebo ztrátu.

* Žák je povinen nahlásit učiteli každý úraz, který se mu stal v době jeho přítomnosti ve škole. Nenahlášený úraz nemůže škola evidovat jako školní.

* Silniční zákon předepisuje cyklistům do 18 let užití cyklistické přilby. Dítě mladší 10 let smí jet na kole po silnici pouze pod dohledem osoby starší 15 let.

* Absence žáka musí být omluvena telefonicky v 1. den nemoci na tel. 518 618 242, nejlépe v době 7:45 – 8:00 a po jejím ukončení písemně potvrzena nejpozději do 3 školních dnů do žákovské knížky, deníčku. Při často opakovaných absencích si škola může vyžádat potvrzení od lékaře.

* Absence z rodinných důvodů musí být vždy nahlášena předem, zpětně ji škola bude považovat za neomluvenou. Na dobu delší než týden (např. rodinná rekreace) podávají zákonní zástupci písemnou žádost třídnímu učiteli. Ten se k žádosti vyjádří a postoupí žádost ředitelce školy, která absenci povoluje.

* Pokud žák opustí školu v průběhu vyučování bez písemné omluvenky či bez předchozí telefonické domluvy a souhlasu rodičů, bude to považováno za neomluvenou absenci. Na omluvenku uvádějte prosím datum, hodinu odchodu a váš podpis. V případě telefonické domluvy a souhlasu zákonného zástupce může žák školu opustit.

* Při zameškání více než 150 hodin za pololetí, nebo více než 50% v některém vyučovacím předmětu může ředitelka školy nařídit zkoušky v náhradním termínu.

* Více jak 10 neomluvených hodin je škola povinna nahlásit orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

* Za opakované zapomínání žákovské knížky udělí třídní učitel poznámku. V případě ztráty žákovské knížky je žák povinen obstarat si do týdne novou žákovskou knížku u ředitelky školy. Cena žákovské knížky je při první ztrátě 40,- Kč.

* Žáci mohou využít při jakémkoliv problému schránku důvěry, která je umístěna na chodbě v 1. patře. Jakékoliv ubližování a šikanu od spolužáků oznamuje žák své třídní učitelce.

* V případě nevolnosti nebo jiné naléhavé záležitosti se žák obrátí na vyučujícího.

* V případě nevolnosti, nemoci či bolesti ve škole nemůžeme poskytovat žákům žádná léčiva (Ibalgin, Endiaron, Paralen).

* Zákonný zástupce je povinen hlásit třídní učitelce jakýkoliv nález vší. Při výskytu vší žák nesmí nejméně 2 dny přijít do prostor školy.

* Odhlásit oběd můžete nejpozději do 8:00 ráno na tel. 518 618 242 ,v 1. den nemoci máte možnost si oběd odebrat do jídlonosiče. Oprávněnost výdeje obědu provede paní kuchařka.

S úplným zněním Školního řádu, Provozního řádu školní jídelny a s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků máte možnost se seznámit ve škole nebo na internetových stránkách školy, kde naleznete i další užitečné informace (výroční zpráva, kroužky, rozvrhy, učení na webu, akce, soutěže, fotografie z akcí, jídelníček).

Těšíme se na dobrou spolupráci.

V Nechvalíně dne 3. 9. 2018

________________________________________________________

 

Oznámení o změně výše školného

Ředitelka MŠ Nechvalín oznamuje, že po dohodě se zřizovatelem se školné zvyšuje na 200,- Kč měsíčně a to od 1. září 2018.

Výši měsíční úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, stanovila ředitelka pro školní rok 2018/2019 v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Povinné předškolní vzdělávání od 5. roku věku dítěte až do začátku plnění povinné školní docházky ( § 123 odst. 2 ŠZ ) je bezplatné.

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti mateřské školy

ve stejné měsíční výši.

Osvobozen od úplaty je:

 1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci

 v hmotné nouzi,

 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

 3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče

 o nezaopatřené dítě, nebo

 4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli  mateřské školy.

Snížení úplaty:

 Pokud dítě nenavštěvuje MŠ z vážných důvodů po celý příslušný měsíc

 a je řádně omluveno, může mu být na základě žádosti zákonného zástupce  úplata snížena na 100,- Kč

V Nechvalíně 6. 6. 2018 Mgr. A. Rektoříková    ředitelka školy

____________________________________________

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol a mateřských škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.

Program je realizován již 16 let. Za tuto dobu se stal již tradiční součástí výchovy ke zdraví a děti mladšího školního věku tak mají možnost se dlouhodobě a systematicky seznamovat s problematikou zubního zdraví. Program má podporu MŠMT ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky, MZ ČR a Kanceláře WHO v ČR. Velmi si této spolupráce vážíme.

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.

____________________________________________

Naše škola je zapojena do projektů "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol"

Od září letošního roku se školy v České republice zapojují již šestým rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Co je to evropský program Mléko do škol?

Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

_________________________________________________________________________

Naše škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, číslo výzvy 02_16_022 pro podporu pedagogů, žáků a dětí ZŠ a MŠ šablony I, reg. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004692.

 

Projekt byl zahájen 1. 2. 2017, předpokládané ukončení projektu 31. 12. 2018. Celková částka 441.897,- Kč bude v průběhu dvou let čerpána na následující aktivity:

 

- školní asistent - personální podpora MŠ

 

- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)

 

- Vzdělávání ped. pracovníků MŠ (Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)

 

- Vzdělávání ped. pracovníků ZŠ (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)

 

- Vzdělávání ped. pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi

 

- Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

 

- Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)

 

- Sdílení zkušeností pedagogů různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)

 

- Tandemová výuka na ZŠ

 

- Čtenářský klub pro žáky ZŠ

 

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotogalerie

 zvětšit

[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.